Thí sinh của đội Mỹ Linh

Sau vòng Giấu Mặt :

1. Nguyễn Hoàng Tôn

2. Trần Huyền My

3. Đỗ Hoàng Viễn Dương

4. Nguyễn Thái Quang

5. Dương Hoàng Yến

6. Nguyễn Nhật Thu

7. Nguyễn Phan Tuấn

8. Trần Thụy Bình Quyên

9. Nguyễn Đình Nhân

10. Trần Hoàng

11. Lê Đức Hùng

12. Nguyễn Văn Tây

13. Nguyễn Trương Ý Nhi

14. Lê Thị Thùy An

15. Nguyễn Hồng Nhung

16. Ngô Huỳnh Trúc Vy

Sau vòng Đối Đầu :

1. Nguyễn Hoàng Tôn

2. Trần Huyền My

3. Đỗ Hoàng Viễn Dương

4. Nguyễn Thái Quang

5. Dương Hoàng Yến

6. Nguyễn Nhật Thu

7. Nguyễn Phan Tuấn

8. Trần Thị Diễm Hương

9. Phạm Thanh Trúc

Sau vòng Đo Ván : 

1. Nguyễn Thái Quang

2. Nguyễn Hoàng Tôn

3. Trần Thị Diễm Hương

4. Trần Huyền My

5. Dương Hoàng Yến